Slavia Orientalis

Informacje o profilu pisma
Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Redaktor Naczelny – Adam Bezwiński
Sekretarz redakcji – Beata Trojanowska
Komitet Redakcyjny:
Wojciech Chlebda, Andrzej Dudek, Stefan Kozak, Izabella Malej,
Eliza Małek, Michael Moser, Andriej Ranczyn, Janusz Rieger
 


Sprzedaż i prenumerata:

Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa Poland
Phone/fax: +48 (022) 628-76-14, +48 (022) 628-87-77
E-mail: wdnpan@wdnpan.pl or dystrybucja@wdnpan.pl

Kontakt z Redakcją:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
85-601 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2
tel. 52 341 14 02 w. 47
e-mail: slavia@ukw.edu.pl

Artykuły i recenzje zamieszczane w „Slavii Orientalis, począwszy od nr 3/2011 są dostępne na stronie

http://so.czasopisma.pan.pl/

Streszczenia artykułów w języku angielskim wraz z danymi autorów są dostępne na stronie http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/cgi-bin/getpis.cgi?czas=Slavia+Orientalis (dotyczy numerów wydawanych w latach 2005-2010), a od roku 2011 na stronie http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.d9a8ef46-dce7-3280-a72a-2ae189a09234

Informacje dla autorów

Niżej podajemy zasady publikowania w kwartalniku „Slavia Orientalis” dla osób zainteresowanych zamieszczeniem na łamach pisma własnych tekstów naukowych i recenzji.

I. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd nie publikowane. Wszelkie formy plagiatu („ghostwriting”) i autoplagiatu („guest authorship”) będą traktowane przez redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować oraz powiadamiać stosowne instytucje o łamaniu i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

II. „Slavia Orientalis” zamieszcza materiały w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, polskim i angielskim.

Do tekstu prosimy dołączyć: polską, angielską i rosyjską wersję tytułu, tekst streszczenia artykułu w języku angielskim (do 0,5 stronicy), pięć angielskich słów kluczowych, krótką informację o autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres zatrudnienia, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca, roku wydania i stronic (5 tytułów).

III. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

 • recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;
 • informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;
 • sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu. 

IV. Wymogi techniczne:

 • teksty prosimy przysyłać w dwóch egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (wyłącznie na płycie CD);
 • teksty w języku angielskim winny zawierać streszczenie w języku rosyjskim lub polskim (ok. 0,5 stronicy);
 • teksty w językach rosyjskim, ukraińskim, białoruskim winny zawierać streszczenie w języku angielskim (ok. 0,5 stronicy);
 • teksty w języku polskim winny zawierać streszczenie w języku angielskim (0,5 stronicy);
 • w tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);
 • tytuły utworów literackich występujących w tekście w języku polskim po raz pierwszy winny posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji);
 • maszynopis winien być przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;
 • strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (1800 znaków na stronie);
 • objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stronic maszynopisu;
 • opis źródeł 

Książka:  
J. Kowalski, Historia literatury, Kraków 1990, s. 23.
Ibidem, s.13.
J. Kowalski, Historia..., s. 56.
Fragment książki:
A. Nowak, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, Warszawa 1987, s. 98.
Ibidem, s.13.
A. Nowak, Z dziejów..., s. 135.
Artykuł w czasopiśmie:
L. Nowacka, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, s. 45.
Źródło internetowe:
Irina Yazykova, Obraz Bogurodzicy w ruskiej ikonografii, [w:] https://www.ortodox.ru 
28.03.2011).
V. Wszelkie zmiany o charakterze merytorycznym wprowadzane przez Autora w korekcie dokonywane będą na koszt Autora.
VI. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

Informacje dotyczące procedur recenzowania obowiązujących w „Slavii Orientalis”
Każdy nadesłany tekst naukowy zostaje następnie przekazany do oceny dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Jako redakcja stosujemy zasadę, że autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Podstawowe kryteria kwalifikowania publikacji do druku obejmują:

 • podjęcie oryginalnego tematu badawczego;
 • zastosowanie odpowiedniego dla realizacji tematu instrumentarium badawczego;
 • aktualność podejmowanej problematyki, mieszczącej się w profilu tematycznym pisma;
 • poprawność językową;
 • zgodność artykułu pod względem formalnym z zasadami publikacji podanymi w 
 • kwartalniku „Slavia Orientalis”

Lista recenzentów „Slavii Orientalis” (2010-2013)

 1. Bartwicka, Halina, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 2. Bednarczyk, Anna, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki 
 3. Bezwiński, Adam, em. prof. zw. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
 4. Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
 5. Diec, Joachim, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 6. Duda, Katarzyna, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 7. Dudek, Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 8. Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 9. Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 10. Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN
 11. Kościołek, Anna, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 12. Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 13. Kozak, Stefan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
 14. Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
 15. Majmieskułow, Anna, dr hab., prof. nadzw. , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 16. Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 17. Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódźki
 18. Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 19. Mianowska, Joanna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 20. Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
 21. Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu
 22. Ojcewicz, Grzegorz, dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 23. Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie 
 24. Pluskota, Teresa, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 25. Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa 
 26. Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 27. Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
 28. Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 29. Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 30. Trojanowska, Beata, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 31. Twaranowicz, Halina, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet Białostocki
 32. Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 341 17 97 / 52 341 14 02, wew. 42